Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ABW,  IOAW  EN  IOAZ  MET  BETREKKING  TOT  SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN

Versie 22 mei 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 193.
Handelingen II 2002-2003, blz. 3619-3639, 3724-3731, 3965.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 193 (207).
Handelingen I 2002-2003, blz. 746.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 mei 2003, Stb. 2003, 298, tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. Inwerkingtreding: 1 september 2003 (Stb. 2003, 299).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, met betrekking tot de scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden, wenselijk is de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg met de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 9, tweede lid, vervalt onderdeel b.
B.
[MvT]
Artikel 114 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Burgemeester en wethouders kunnen de belanghebbende die een scholing of opleiding gaat volgen die noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, ontheffing verlenen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel a en c, voor ten hoogste de duur en de omvang van die scholing of opleiding. Scholing of opleiding wordt slechts noodzakelijk geacht voor de inschakeling in de arbeid indien aantoonbare inspanningen van belanghebbende om arbeid te verkrijgen geen resultaat hebben gehad.
2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. Indien de belanghebbende een scholing of opleiding gaat volgen, anders dan bedoeld in het eerste lid, meldt hij dit vr aanvang van die scholing of opleiding aan burgemeester en wethouders.

 

Art. II.  [MvT]
Artikel 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x