Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  CSV  EN  IW  1990  IN  VERBAND  MET  INVOERING  OPDRACHTGEVERS-  EN  KOPERSAANSPRAKELIJKHEID  IN  CONFECTIESECTOR  EN  VRIJWARINGSREGELING  IN  KETENAANSPRAKELIJKHEID

Versie 19 juni 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 1998-1999, 2001-2002, 2002-2003, 25 035.
Handelingen II 2002-2003, blz. 457.
Kamerstukken I 2002-2003, 25 035 (26, 26a, 26b).
Handelingen I 2002-2003, blz. 868-869.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 juni 2003, Stb. 2003, 305, tot wijziging van de CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid. Inwerkingtreding: 1 oktober 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector uit te breiden tot de bedrijfsmatig handelende opdrachtgever en aan te vullen met de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatig handelende koper, alsmede een vrijwaringsregeling in te voeren in de ketenaansprakelijkheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 16a, vierde lid, wordt "schriftelijke overeenkomst" vervangen door: overeenkomst.
B.
[MvT]
Artikel 16b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vijfde lid wordt vervangen door:
-5. Indien een aannemer ingevolge een overeenkomst met een onderaannemer, ten behoeve van de voldoening van socialeverzekeringspremies en loonbelasting met betrekking tot het door die onderaannemer aangenomen werk, een bedrag heeft overgemaakt op een rekening die door die onderaannemer ten behoeve van de betaling van socialeverzekeringspremies en loonbelasting wordt gehouden bij een kredietinstelling die is geregistreerd ingevolge artikel 52, tweede lid, onderdeel a, b of c, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, wordt het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van de aannemer uit hoofde van het eerste lid en artikel 35, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 met betrekking tot dat werk in eerste aanleg bestaat, verminderd met dat overgemaakte bedrag. De vorige volzin is niet van toepassing voor zover de aannemer wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat een onderaannemer in gebreke zou blijven het op de in de eerste volzin bedoelde rekening gestorte bedrag aan te wenden voor de betaling van socialeverzekeringspremies of loonbelasting. Bij ministeriŽle regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toepassing van dit lid.
2. In het zevende lid wordt "de onderaannemer" vervangen door: de werkgever.
C.
[MvT]
Na artikel 16b wordt ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x