Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 27 178.
Handelingen II 2001-2002, blz. 3661-3686, 5748-5766; 2002-2003, blz. 219-221.
Kamerstukken I 2002-2003, 27 178 (12, 12a, 12b, 12c, 12d); 2003-2004, 27 178 (A).
Handelingen I 2003-2004, blz. 339-347, 353-362, zie vergadering d.d. 18 november 2003.

 

 

WET van 20 november 2003, Stb. 2003, 519, tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure). Inwerkingtreding: 1 februari 2004 (Stb. 2004, 27).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op de Ruimtelijke Ordening een procedure op te nemen voor ruimtelijke investeringsprojecten van nationaal belang waarbij de besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocedures worden geco√∂rdineerd en daarmee worden versneld;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in onderdeel C,

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.