Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ENKELE  SOCIALEVERZEKERINGSWETTEN  INZAKE  ONDER  MEER  VERLENGING  OVERGANGSRECHT  WET  BEU

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2002-2003, 28 983

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
x[Inleiding, red.]
1.1 Eerste wijziging: wijziging overgangsrecht middels verlenging overgangstermijn
1.1.1 Uitvoeringstechnisch commentaar SVB/UWV
1.1.2 FinanciŽle consequenties
1.2 Tweede wijziging: vervallen driemaandstermijn
1.2.1 Uitvoeringstechnisch commentaar SVB/UWV
1.3 Derde wijziging: wijziging heropeningsbepaling bij latere totstandkoming van verdrag
1.4 Vierde wijziging: redactionele wijziging
1.5 Vijfde wijziging: wijziging bekendmakingsbepaling landenlijst
1.6 Zesde wijziging: wijziging koppelingswetbepaling
xArtikelsgewijs
xxxx Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

[Inleiding, red.]


     Met ingang van 1 januari 2000 zijn de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) en de Wijzigingswet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet BEU) in werking getreden. Op grond van deze wetten heeft de verzekerde geen recht op een socialeverzekeringsuitkering gedurende de periode dat hij, of degene ten behoeve van wie de uitkering wordt verstrekt, niet in Nederland woont. Deze exportbeperking geldt niet indien de betrokkene woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een uitkering kan bestaan.
     Achtergrond van deze wetgeving is de omstandigheid dat de rechtmatigheid van de socialeverzekeringsuitkeringen die over de grens worden verstrekt niet afdoende kan worden gewaarborgd. Het doel van de Wet BEU is om de rechtmatigheid van de uitkeringen te verbeteren door de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten over de grens te versterken. Het middel hiertoe is om met de landen waar Nederlandse uitkeringen worden betaald, bij verdrag afspraken te maken die ten aanzien van dat land de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten, en daardoor de rechtmatigheid van de uitkeringen, verbeteren. Op grond van de wet kunnen uitkeringen alleen worden geŽxporteerd naar landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten met handhavingsafspraken als hiervoor bedoeld. De Wet BEU voorziet echter in een overgangstermijn van drie jaar voor diegenen die bij de inwerkingtreding van de wet reeds niet in Nederland woonden en een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvingen.

     In de Wet BEU is een bepaling opgenomen op basis waarvan de wet na twee jaar geŽvalueerd diende te worden. Het verslag van de evaluatie werd op 20 december 2001 (griffienummer: SZW 00-1084) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit evaluatieverslag is besproken in een algemeen overleg dat de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 maart 2002 voerden. Naar aanleiding van de evaluatie worden de bij de Wet BEU gewijzigde socialeverzekeringswetten op een aantal punten aangepast. Dit wetsvoorstel voorziet hierin. Tevens voorziet dit wetsvoorstel in een aantal technische wijzigingen. Deze wijzigingen zijn in een eerder traject reeds rblz.|2| door de Raad van State bezien (advies van de Raad van State van 17 februari 2003, nr. W12.02 0521/IV, inzake het voorstel van wet tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003, Kamerstukken II 2002-2003, ... [28 978, red.])

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x