Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 210.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1495-1530, 1552-1563, 1590-1597, 1637-1643, 1661-1666.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 210 (A, B, C).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 8 en 9 december 2003 en 15 en 16 december 2003.

 

 

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 526, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004). Inwerkingtreding: 1 januari 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2004 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, kennis en scholing, eigenwoningbezit, mobiliteit, vermindering van administratieve lasten, alsmede enkele overige maatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXII.
Artikel 31, tweede lid, van de Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
-1. In het tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede "de aanvullende alleenstaandeouderkorting en de combinatiekorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.