Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 29 035.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1495-1530, 1552-1563, 1637-1643, 1665-1666.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 035 (A, B, C).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 8 en 9 december 2003 en 15 en 16 december 2003.

 

 

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 527, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2004). Inwerkingtreding: 1 januari 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2004 wenselijk is in een aantal belastingwetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen, alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XV.
De Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 15, zevende lid, vervalt "door de belastingdeurwaarder". Voorts wordt na "de ontvanger" ingevoegd: , bedoeld in het vierde lid,.
B.
In artikel 15a, derde lid, wordt "de aanmaning of de voor beroep vatbare beslissing" vervangen door: de aanmaning, het op de voet van artikel 13, derde lid, van de Invorderingswet 1990 betekende dwangbevel of de voor beroep vatbare beslissing.

 

Art. XXII.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.