Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  VERZAMELWET  SOCIALE  VERZEKERINGEN  2003

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2002-2003, 28 978

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
2.1 Inleiding
2.2 Wijziging in verband met een wijziging van de (voormalige) Vreemdelingenwet (inmiddels de Vreemdelingenwet 2000) (de artikelen 53, eerste lid, aanhef, van de WW, 71, eerste lid, van de WAZ, 81, tweede lid, aanhef, van de WAO en 64, tweede lid, aanhef, van de ZW)
2.3 Overige artikelsgewijze toelichtingen
xxx Artikelen I t/m XXVII
 

 

 

Algemeen

 

     Met dit wetsvoorstel worden in diverse socialeverzekeringswetten verbeteringen aangebracht. Het betreft onder meer taalkundige verbeteringen, correcties van onjuiste verwijzingen, alsmede het laten vervallen van artikelleden of onderdelen daarvan die als gevolg van eerdere wetswijzigingen overbodig zijn geworden. De voorgestelde technische wijzigingen worden nader toegelicht in het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie. Naast deze verbeteringen worden ook enkele beleidsinhoudelijke voorstellen gedaan, die kort in het navolgende worden toegelicht. Voor een meer uitvoerige toelichting op deze voorstellen wordt verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie. Deze wijzigingen zijn te kenschetsen als "klein beleid" nu het hier niet om majeure beleidswijzigingen gaat. Om redenen van "wetgevingseconomie" heeft de regering dan ook besloten de voorgestelde wijzigingen niet in meerdere separate wetsvoorstellen aan het parlement aan te bieden, maar samen te voegen tot één wetsvoorstel.

     Wat betreft de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) wordt voorgesteld wijzigingen op te nemen om op een aantal punten reeds bestaande beleidsregels van de Sociale verzekeringsbank (SVB) om te zetten in wetgeving.

     Naar aanleiding van enkele recente wijzigingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is nagegaan in hoeverre deze wijzigingen consequenties zouden moeten hebben voor een aantal bepalingen in de PSW die verband houden met het toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer op de pensioenuitvoerders. In dit wetsvoorstel wordt alsnog geregeld of het aanwijzingsrecht van de minister moet gelden en voor welke overtredingen een dwangsom en/of een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.
     Tevens worden enkele correcties voorgesteld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) en in de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr). Door middel van een algemene maatregel van bestuur zullen voorts
rblz.|2| nog enkele noodzakelijke aanpassingen worden geëffectueerd van de bij de PSW, de Wet Bpf 2000 en de Wet Bpr behorende bijlagen inzake de boetes, met daarin de indeling van overtredingen in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x