blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Algemeen
3 De gevolgen voor oudere werknemers
4 Overgangsrecht
5 Commentaren naar aanleiding van het wetsvoorstel
6 Financiële gevolgen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     De regering wil meer mensen aan het werk, groei van het nationale inkomen en beheersing van de staatsschuld om de lasten van de vergrijzing te kunnen betalen. Het wordt niet gemakkelijk dit alles te realiseren. Nederland verkeert niet alleen in een recessie, maar heeft ook ten opzichte van andere landen structurele achterstanden opgelopen. Niets doen tot het weer beter gaat, is geen serieuze optie. De regering zet dan ook in op vernieuwing en versterking van de economie. Onderdeel daarvan is een meer activerend stelsel van sociale verzekeringen.

     Als gevolg van de voorziene toename van de werkloosheid zal het beroep op de Werkloosheidswet (WW) zonder nader beleid stijgen van 160 000 uitkeringsjaren in 2002 tot 340 000 uitkeringsjaren in 2007. De regering is zeer verontrust over deze ontwikkeling. Alle inspanningen moeten dan ook gericht zijn op herstel van de werkgelegenheid en beperking van de werkloosheid. Om dit te bereiken, moet, in aanvulling op loonkostenmatiging, de regering zelf ook maatregelen treffen om de stijging van de collectieve lasten te beperken. Beperking van de collectieve lasten verbetert immers de structuur van de Nederlandse economie en verbetert daarmee voor iedereen het perspectief op werk.

     De regering ontkomt er daarom niet aan om - juist in een tijd waarin meer mensen op een uitkering zijn aangewezen - maatregelen te treffen die het beroep op de WW beperken. Eén van de maatregelen die wordt voorgesteld, is het afschaffen van de vervolguitkering in de WW voor werknemers die werkloos worden op of na 11 augustus 2003.

 

2. Algemeen


     Na afloop van de loongerelateerde WW-uitkering heeft de werknemer bij voortdurende werkloosheid recht op een vervolguitkering ter hoogte van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De duur van de vervolguitkering is twee jaar. Voor werknemers die op de eerste dag van werkloosheid  blz. 2  57,5 jaar of ouder zijn, is de duur van de vervolguitkering

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.