Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WIJZE  VAN  AANPASSING  KINDERBIJSLAGBEDRAGEN

Versie 19 december 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 258.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1844-1858.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 258 (A, B).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 2003.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 553, tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 554).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kinderbijslagbedragen in de kalenderjaren 2004 en 2005 aan te passen overeenkomstig de herziening van het wettelijk minimumloon in de kalenderjaren 2004 en 2005 en de bijzondere verhogingen van de kinderbijslag voor het eerste kind af te schaffen;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
-1. In de kalenderjaren 2004 en 2005 worden in afwijking van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet de bedragen, genoemd in artikel 12, herzien conform de herziening van het minimumloon in het kalenderjaar 2004 onderscheidenlijk het kalenderjaar 2005 met toepassing van artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
-2. In afwijking van artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) worden de in dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x