blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 258

Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgestelde maatregelen
3 Budgettaire gevolgen van beide maatregelen
4 Koopkrachteffecten
5 Uitvoeringslasten
6x Inwerkingtreding (artikel IV)
 

 

 

1. Inleiding


     In verband met de huidige economische situatie ziet het kabinet zich gedwongen tot een nadere bezinning op de collectieve uitgaven. Daartoe heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld dat is neergelegd in de begroting 2004.

     Ook de uitgaven in de kinderbijslagsfeer zijn in de nadere bezinning meegenomen.
     De uitgaven in de kinderbijslag hebben betrekking op 1,9 miljoen gezinnen. Met een aanpassing van deze uitgaven kunnen de lasten per gezin beperkt blijven. Verder is kinderbijslag geen basisinkomen, maar aanvullend inkomen. Om die redenen is het kabinet van oordeel dat ook de uitgaven in het kader van de kinderbijslag betrokken moeten worden bij de beperking van de rijksuitgaven.
     Het voorstel in de sfeer van de kinderbijslag is tweeledig.

 

2. Voorgestelde maatregelen


     Indexering 2004 en 2005 conform Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (artikel I)

     In de eerste plaats wordt in het eerste lid van artikel I voorgesteld om in 2004 en 2005 af te zien van de in artikel 13, tweede lid, AKW omschreven aanpassing aan de hand van de consumentenprijsindex van het in artikel 12, eerste lid, AKW genoemde basiskinderbijslagbedrag en de daarvan afgeleide leeftijdsafhankelijke bedragen, genoemd in artikel 12, tweede lid, AKW. Eenzelfde voorstel

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.