blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 28 862

Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers) ¹

1. Naar aanleiding van het amendement-Aptroot c.s. (Kamerstukken II 2003-2003, 28 862, nr. 20) is het voorstel van wet ingrijpend gewijzigd en is de werkgeversbijdrage vervangen door een "premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers". Omdat de memorie van toelichting bij dit voorstel van wet daardoor veel aan betekenis heeft verloren, wordt op deze pagina volstaan met de weergave van de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2003, red.

 

 

Nr.r25 BRIEF  VAN  DE  MINISTER  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 november 2003

 

     In het debat over de Wwow [Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers, red.] van woensdag 12 november 2003 hebben wij argumenten gewisseld over effectiviteit en noodzaak van het betreffende wetsvoorstel. De discussie spitste zich toe op de wenselijkheid en effectiviteit van positieve en negatieve prikkels. In deze brief zal ik allereerst, zoals ik heb toegezegd, de effecten van het amendement Aptroot c.s. en van het wetsvoorstel Wwow bespreken en vervolgens geef ik u mijn oordeel.


Amendement Aptroot c.s.

     Het amendement Aptroot c.s. geeft werkgevers een premievrijstelling voor het in dienst houden en nemen van oudere werknemers. Voor werknemers die met een leeftijd van 50 jaar of ouder worden aangenomen, krijgen werkgevers een premievrijstelling op de WAO-basispremie en de WW-premies. Voor het in dienst hebben van werknemers van 55 jaar of ouder krijgt een werkgever een premievrijstelling op de WAO-basispremie. Daarbovenop komt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.