Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 230.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1861.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 230 (A).
Handelingen I 2003-2004, blz. 519-520.

 

 

WET van 17 december 2003, Stb. 2004, 32, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003). Inwerkingtreding: 1 mei 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op het werkterrein van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 89a vervalt.
B.
Artikel 89b vervalt.
C.
In artikel 93a, eerste lid, wordt "artikelen 1q, vierde lid, 3a, 8, 15, eerste en zesde lid, 17, eerste lid, en 18" vervangen door: artikelen 3a, 8, 15, eerste en zesde lid, 17, eerste lid, en 18.
D.
In artikel 93a, tweede lid, wordt "artikel 8, tweede lid," vervangen door: artikel 8.

 

Art. XI.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 6, vierde lid, wordt "Het bepaalde in de laatste twee volzinnen" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.