blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 483

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Noodzaak en doelstellingen van het wetsvoorstel
1.2 Reikwijdte van dit wetsvoorstel
1.3 Voorbereiding van dit wetsvoorstel
1.4 De situatie tot inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
2 Uitgangspunten van dit wetsvoorstel
2.1 De begrippen "schriftelijk" en "elektronisch"
2.2 Functionele equivalenten
2.3 Techniekonafhankelijke voorschriften
2.4 Nevenschikking
2.5 Facultatieve aard
2.6 Het besluit
2.7 Bestuursrechter
3 Verkeer langs elektronische weg
3.1 Algemeen
3.2 Bereikbaarheid van de burger
3.3 Bereikbaarheid van het bestuur
4 Beveiliging
4.1 Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid
4.2 Mate van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid
4.3 De richtlijn inzake elektronische handtekeningen
4.4 De regeling van het Burgerlijk Wetboek en de Telecommunicatiewet
4.5 De verhouding tussen de norm van voldoende betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en de elektronische handtekening
5 De betekenis van dit wetsvoorstel voor verzending langs elektronische weg op grond van de Awb
6 De weigering een bericht te aanvaarden
7 Aanpassingswetgeving
8 Uitvoering en bedrijfseffecten
8.1 Eenvormige uitvoering
8.2 Bestuurslasten
8.3 Bedrijfseffecten
9 Notificatie
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I en III
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Noodzaak en doelstellingen van het wetsvoorstel


     Dit wetsvoorstel strekt ertoe regels te stellen voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. De snelle opkomst van de informatietechnologie roept vragen op over de mogelijkheden die het openbaar bestuur heeft om gebruik te maken van elektronisch verkeer en over de voorwaarden waaraan daarbij moet worden voldaan. Bijvoorbeeld:
• Kan een bestuursorgaan zijn besluiten ook in elektronische vorm vastleggen en bekendmaken?
• Kan een burger per e-mail een vergunning aanvragen?
• Kan een gemeentebestuur een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen door het op zijn website te plaatsen?
     De huidige wetgeving geeft geen expliciet antwoord op deze vragen, omdat daarin nog geen rekening is gehouden met elektronisch verkeer. Elektronisch verkeer tussen bestuursorganen en burgers kan een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar een toegankelijke en beter presterende overheid. Door de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid worden op dit moment voorbereidingen getroffen om betrouwbare elektronische communicatie met de overheid op grote schaal feitelijk mogelijk te maken. Het kabinet heeft bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke dienstverlening elektronisch afgehandeld moet kunnen worden (zie onder meer Kamerstukken II 1999-2000, 26 387, nr. 8). Dit streven krijgt onder meer inhoud met behulp van het programma Overheidsloket 2000. Het doel van dit programma is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van virtuele en fysieke overheidsloketten. Onzekerheden over de mogelijkheden van elektronisch verkeer en over de daaraan te stellen eisen kunnen belemmerend werken bij de verdere uitbouw van elektronische communicatie in de sfeer van de publieke dienstverlening die door het kabinet wordt nagestreefd. In de nota "Wetgeving voor de elektronische snelweg" heeft het kabinet daarom als zijn oordeel uitgesproken dat wettelijke belemmeringen voor elektronische  blz. 2  besluitvorming waar mogelijk moeten worden weggenomen, uiteraard zonder afbreuk te doen aan essentiële waarborgen voor de rechtszekerheid en de zorgvuldigheid van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.