Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  RECHTSTREEKS  BEROEP

Versie 13 mei 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 2002-2003, 27 563.
Handelingen II 2002-2003, blz. 4549.
Kamerstukken I 2002-2003, 27 563 (236); 2003-2004, 27 563 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 27 april en 11 mei 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 13 mei 2004, Stb. 2004, 220, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep). Inwerkingtreding: 1 september 2004 (Stb. 2004, 270).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid dat de bezwaarschriftprocedure buiten toepassing blijft als het bestuursorgaan en belanghebbenden daarmee instemmen, waardoor rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter openstaat;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Na artikel 7:1 wordt in afdeling 7.1 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 7:1a.
[MvT]
-1. In het bezwaarschrift kan de indiener het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter, zulks in afwijking van artikel 7:1.
[MvT + bis]
-2. Het bestuursorgaan wijst het verzoek in ieder geval af, indien:
a. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit; of
b. tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.
[MvT + bis]
-3. Het bestuursorgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is.
[MvT + bis]
-4. Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. De artikelen 4:7 en 4:8 zijn niet van toepassing.
[MvT + bis]
-5. Indien het bestuursorgaan instemt met het verzoek, zendt het het bezwaarschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, onverwijld door aan de bevoegde rechter.
[MvT + bis]
-6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Indien dit bezwaarschrift geen verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt, in afwijking van artikel 8:41, eerste lid, geen griffierecht geheven.
[MvT + bis]
B.
[MvT]
In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt na "toepassing" ingevoegd: op besluiten op grond van deze afdeling.
C.
[MvT]
Artikel 8:4 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x