Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  EINDE  TOEGANG  VERZEKERING  WAZ

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2003-2004, 29 497

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beŽindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgeschiedenis
3 (Afschaffing) WAZ nader bezien
4 Moment van afschaffing WAZ
5 Financiering en omvang staartlasten, mede in relatie tot het overgangsrecht voor op 1 juli 2005 bestaande WAZ-uitkeringen
a Staartlasten
b Overgangsrecht
6 Specifieke verzekerdencategorieŽn en verschillende met WAZ-premies gefinancierde uitkeringen
a Arbeidsongeschiktheidsverzekering van alfahulpen en overige personen met een arbeidsovereenkomst die thans WAZ-verzekerd zijn
b Zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor zelfstandigen (inclusief vrije beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten)
c Zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor alfahulpen en overige personen met een arbeidsovereenkomst die thans WAZ-verzekerd zijn
d Uitkering tijdens verlof wegens adoptie/pleegzorg voor zelfstandigen, alfahulpen en overige personen met een arbeidsovereenkomst die thans WAZ-verzekerd zijn
7 Mogelijke onverzekerbaarheid en oplossingen daarvoor
8 FinanciŽle gevolgen, gevolgen voor de rechterlijke macht en administratieve lasten voor werkgevers
a FinanciŽle gevolgen
b Gevolgen voor de rechterlijke macht
c Administratieve lasten voor werkgevers
9 Ontvangen adviezen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het Hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 is de volgende passage opgenomen over de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ): "Om de arbeidsparticipatie structureel te bevorderen zal de werking van de socialezekerheidsregelingen moeten worden verbeterd. Dat geldt voor de werkloosheidsregelingen (...), voor hervorming van de WAO en voor de WAZ, welke laatste wordt afgeschaft." In de bijlage "Financieel kader 2004-2007" is vermeld: "De WAZ wordt afgeschaft, rekening houdend met bestaande gevallen".

     Op grond van genoemde passages is in voorliggend voorstel van wet de afschaffing van de WAZ als volgt vormgegeven. De afschaffing van de WAZ wordt geregeld door de WAZ zodanig te wijzigen dat vanaf 1 juli 2005 nieuwe instroom niet meer mogelijk is. Dit houdt in dat degenen die vůůr 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden in de zin van de WAZ, na afloop van het wachtjaar nog in aanmerking kunnen komen voor een WAZ-uitkering. Degenen die vanaf 1 juli 2004 arbeidsongeschikt worden, komen niet meer in de WAZ. Zij zijn aangewezen op de private verzekeringsmarkt voor een inkomensdervingsverzekering bij arbeidsongeschiktheid.
     Degenen met een WAZ-uitkering (in principe uiterlijk op 30 juni 2005 ingegaan, degenen met een samengestelde WAZ-wachttijd uitgezonderd) blijven in de WAZ. De mogelijkheid om hun arbeidsongeschiktheidsuitkering te herzien, blijft onverminderd aanwezig.

 

2. Voorgeschiedenis


     De WAZ is per 1 januari 1998 tot stand gekomen als onderdeel van het zogenaamde "Pemba-complex". Naast de WAZ maken daarvan onderdeel uit de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. rblz.|2| Als uitgangspunt bij dit complex van wetten gold een activerend stelsel door minder publieke verzekering en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Een publieke verzekering werd noodzakelijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x