blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 236

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Wet sociale werkvoorziening
3 Voorgeschiedenis
4 Overwegingen
5 Nieuwe situatie
6 Vereenvoudiging regelgeving
7 Begeleid werken
8 Implementatietraject
9 Financiƫle paragraaf
10 Bedrijfsbezoeken werktijdverkorting
xArtikelsgewijs
xx| Artikelen I t/m VII
 

 

 

Algemeen

 

Inleiding


     Dit wetsvoorstel regelt de overdracht van de indicatiestelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van de gemeente naar de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Deze overdracht is toegezegd door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer der Staten Generaal tijdens het algemeen overleg op 7 februari 2002 over de Wsw (Kamerstukken II 2001-2002, 28 130, nr. 4, blz. 9). Met de overdracht wordt de onafhankelijkheid van de indicatiestelling versterkt. In deze memorie van toelichting worden de argumenten hiervoor nader uitgewerkt.
     Tevens wordt met dit wetsvoorstel een wijziging in de Wsw doorgevoerd waarmee de mogelijkheden voor de uitvoering van begeleid werken in het kader van de Wsw worden vergroot.
     De overdracht van de indicatiestelling is ook opgenomen in het Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving (Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 XV, nr. 24). In dit wetsvoorstel zijn ook enkele vereenvoudigingen van de Wsw meegenomen die samenhangen met het Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving. Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt in dit wetsvoorstel op te nemen dat de CWI op verzoek van de minister kan worden ingeschakeld bij het verstrekken van inlichtingen die nodig zijn alvorens de minister kan beslissen op een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (werktijdverkorting). Het wetsvoorstel is om deze reden mede door de Minister van SZW ondertekend.
     Het voorliggende wetsvoorstel is besproken in bestuurlijke overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de CWI. De CWI is gaarne bereid deze nieuwe taak op zich te nemen die past in de poortwachterstaak die de CWI vervult binnen de keten van de sociale zekerheid. De VNG heeft in bestuurlijke overleggen in 2002 en 2003 ingestemd met het principe van de overdracht van de indicatiestelling Wsw naar de CWI. In haar uiteindelijke schriftelijke reactie op het wetsvoorstel,  blz. 2  van 24 april 2003, heeft de VNG een aantal algemene opmerkingen gemaakt. De belangrijkste opmerkingen van de VNG hebben betrekking op de timing van het wetgevingstraject. De VNG wil dat er eerst

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.