Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WWB  IN  VERBAND  MET  TECHNISCHE  VERBETERINGEN  EN  HERSTEL  OMISSIES  IWWB

Versie 9 juli 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 499.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5159.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 499 (A, B, C).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 5 en 6 juli 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 23 juli 2003, zie artikel VIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet werk en bijstand en enige andere wetten te wijzigen in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland;.
2. In het derde lid wordt "of een inrichting voor justitiŽle jeugdbescherming zijnde een landelijke voorziening als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de jeugdhulpverlening" vervangen door: of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen.
3. Het vierde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x