blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 498

Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 Achtergrond
3 Vervallen wettelijke herbeoordelingen
4 Cohortsgewijze herbeoordelingen
5 Uitzondering voor bepaalde groepen
6 Financiële gevolgen
7 Adviezen UWV, IWI, Actal
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VII
 

 

 

Algemeen

 

1. Algemeen


     In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de wettelijke herbeoordelingen zoals die thans in de arbeidsongeschiktheidswetten staan te vervangen door een eenmalige herbeoordeling waarbij uitkeringsgerechtigden op basis van leeftijd worden opgeroepen voor een herbeoordeling. Deze herbeoordelingen zullen geschieden vanaf de invoeringsdatum van dit wetsvoorstel op grond van de huidige arbeidsongeschiktheidswetten en met een aangepast Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

 

2. Achtergrond


     De regering is voornemens om vanaf 2006 een nieuw arbeidsongeschiktheidstelsel in werking te laten treden. Dat stelsel zal meer dan het huidige gericht zijn op werk. De nadruk ligt op arbeidsgeschiktheid in plaats van arbeidsongeschiktheid. De periode waarin de werkgever het loon doorbetaalt bij ziekte is vanaf 2004 uitgebreid naar twee jaar. Alleen mensen die geen enkele mogelijkheid hebben om aan het arbeidsproces deel te nemen krijgen recht op een uitkering op grond van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijke arbeidsgeschikten blijven zoveel mogelijk in het arbeidsproces en krijgen bij werk een loonsuppletie. De uitkering zal voor degenen die niet werken na verloop van tijd op minimumniveau liggen. Werknemers die na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, blijven zoveel mogelijk in dienst bij hun werkgever; zij krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.
     Dit voorstel is erop gericht om de wettelijke herbeoordelingen op grond van de huidige arbeidsongeschiktheidswetten te laten vervallen en bestaande arbeidsongeschikten te herbeoordelen in een nader te bepalen volgorde en tijdpad. Hiertoe wordt een delegatiebepaling geïntroduceerd. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de besparing die in dit verband is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende II. In de brief van 16 september 2003 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2003-2004, 28 333, nr. 2) is met betrekking tot deze herbeoordelingsoperatie opgenomen dat personen die de meeste kansen hebben op reïntegratie het eerst worden opgeroepen voor een herbeoordeling. In de brief aan de  blz. 2  Tweede Kamer van 12 maart 2004 is gesteld dat twee groepen worden uitgezonderd van de herbeoordelingsoperatie, namelijk alle arbeidsongeschikten die bij eerdere herbeoordelingsoperaties zijn

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.