Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 28 447.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4513-4548, 4593-4640, 4683-4694.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 447 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 6 juli 2004.

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 455, tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang ¹). Inwerkingtreding: 30 oktober 2004 (Stb. 2004, 555).

1. Redactie: tijdens de parlementaire behandeling is de citeertitel van de Wet basisvoorziening kinderopvang vervangen door: Wet kinderopvang.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is om regels te stellen met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  7

Overgangs- en slotbepalingen

 

§ 1.  Overgangsbepalingen

 

Art. 93.
-1. Hoofdstuk 2 en artikel 86 zijn gedurende ten hoogste zes maanden na het tijdstip van hun inwerkingtreding niet van toepassing op een ouder als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel h en i, die gebruik maakt van kinderopvang die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten behoeve van die ouder is bekostigd op grond van een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gesloten schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de Werkloosheidswet respectievelijk artikel 22a, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.
-2. Op de financiering van kinderopvang, bedoeld in het eerste lid, blijven de artikelen 74 van de Werkloosheidswet onderscheidenlijk 22a, 34 tot en met 37, 45 tot en met 47 en 53 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals deze artikelen luidden tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

 

 

§ 2.  Wijziging van andere wet- en regelgeving

 

Art. 98.¹
De Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders wordt ingetrokken.

1. Ingevolge het Besluit van 10 december 2004, Stb. 2004, 707, treedt artikel 98 niet in werking, red.

 

Art. 102.
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.