Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 29 008.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5621.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 008 (A, B).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 7 september 2004.

 

 

WET van 9 september 2004, Stb. 2004, 493, tot wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003). Inwerkingtreding: 1 januari 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op enige aanverwante terreinen enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede daarin andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevantie bepalingen, red.]

 

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In de artikelen 2:7 tot en met 2:10 en 2:12 wordt de benaming "Friesland" telkens vervangen door: Fryslân.

 

Art. VIII.
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 6, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.