Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 29 767.
Handelingen II 2004-2005, blz. 1491-1509, 1543-1575, 1597-1603, 1605-1608, 1609-1610.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 767 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2004-2005, blz. 349-374, 407-432, 471-497, 526-527.

 

 

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 653, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005). Inwerkingtreding: 1 januari 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2005 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, mobiliteit en milieu, alsmede enkele overige maatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XX.
In de Coördinatiewet Sociale Verzekering vervalt artikel 6, eerste lid, onderdeel y.

 

Art. XXIV.
(...)
B.
Artikel 6, eerste lid, onderdeel y, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals dit onderdeel luidde op 27 augustus 2004, vóór 17.00 uur, blijft van toepassing voor gevallen waarin het computers en bijbehorende apparatuur betreft die door de werknemer vóór het genoemde tijdstip in gebruik zijn genomen of ter zake waarvan door de werknemer nog vóór dat tijdstip een verplichting tot aanschaffing is aangegaan.

 

Art. XXXII.
Ingeval de samenloop van wetten die in 2004 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.