Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 758.
Handelingen II 2004-2005, blz. 1491-1509, 1543-1575, 1597-1603, 1608-1609.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 758 (A, B, C).
Handelingen I 2004-2005, blz. 349-374, 407-432, 471-497, 526-527.

 

 

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 654, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2005). Inwerkingtreding: 1 januari 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2005 wenselijk is in een aantal belastingwetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen, alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XV.
In artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt "onderdeel b tot en met g" vervangen door: onderdeel b tot en met h.

 

Art. XX.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.