Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 251.
Handelingen II 2004-2005, blz. 49-56, 288-288.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 251 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2005-2005, blz. 349-349, 407-407.

 

 

WET van 15 december 2004, Stb. 2004, 672, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties). Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 692).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in belastingzaken beroep bij de rechtbank, alsmede hoger beroep bij het gerechtshof, open te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
0A.
In artikel 6:24 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid.
A.
In artikel 8:4 worden de onderdelen g tot en met l vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.