Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 28 635.
Handelingen II 2002-2003, blz. 4765-4779, 4826-4827; 2003-2004, blz. 5036-5043, 5093-5093.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 635 (A, ...); 2004-2005, 28 635 (...).
Handelingen I 2004-2005, blz. 348-352.

 

 

WET van 2 december 2004, Stb. 2004, 678, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding: 15 februari 2005 (Stb. 2005, 58).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid wijziging te brengen in een aantal wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. X.
Aan onderdeel B van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.