blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2004, 29 677

Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie  (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Doel van het wetsvoorstel
3 Voorgestelde oplossing: uitbreiding rechtsgevolgen VAR
3.1 De rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie
3.2 De toetsingscriteria voor de VAR-aanvragen
3.3 Termijn en geldigheid van de VAR
3.4 Beperkte onmiddellijke werking
3.5 Consequenties VAR-wuo en VAR-dga voor recht op uitkering
3.6 De VAR in grensoverschrijdende situaties
4 Uitvoering
4.1 Uitvoering door de Belastingdienst
4.2 Welke beslistermijn geldt voor de afgifte van een VAR
4.3 Bezwaar en beroep
4.4 Herziening VAR
4.5 Samenwerking UWV en Belastingdienst (vanaf 1 januari 2006)
5 Beschrijving handhaving en handhavingsrisico’s VAR
5.1 Handhavingsrisico’s
5.2 Beperking van handhavingsrisico’s
6 Financiële effecten
7 Commentaren van het UWV, de IWI en Actal
8 Monitoring en evaluatie
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I t/m X
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Al geruime tijd bestaat de behoefte om aan personen die arbeid verrichten op het grensvlak tussen ondernemerschap en werknemerschap meer duidelijkheid te bieden over de juridische status van hun arbeidsrelaties en de gevolgen daarvan voor de fiscale en sociale wetgeving. De aanbevelingen van de werkgroep Harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip (HOZ) ¹ vormden de aanleiding voor de invoering van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2001. De VAR is een oordeel vooraf van de Belastingdienst over de fiscale status van de voordelen uit een arbeidsrelatie of soortgelijke arbeidsrelaties die onder overeenkomstige condities worden aangegaan.²
     Indien de opdrachtnemer aan zijn opdrachtgever een verklaring van de Belastingdienst overlegt dat deze voordelen worden aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo) of dat de werkzaamheden worden verricht voor rekening en risico van de vennootschap van de aanvrager (VAR-dga) [dga: directeur-grootaandeelhouder, red.], heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever in beginsel geen loonheffing behoeft in te houden en af te dragen voor de werkzaamheden die hij deze persoon laat verrichten. Echter, als de opdrachtnemer werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke dienstbetrekking,³ dan moet de opdrachtgever wel loonheffing inhouden.
     In het geval de opdrachtgever twijfelt over het bestaan van een dienstbetrekking, dan mag hij vertrouwen op de afgegeven VAR-wuo of VAR-dga. In dat geval kan de loonbelasting rechtstreeks bij de opdrachtnemer worden geheven.

1. Begrip voor ondernemers, februari 2000, PM.
2. De vier verschijningsvormen van de VAR worden in paragraaf 3.1 uiteengezet.
3. De arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 BW [Burgerlijk Wetboek, red.].

     Vanaf 1 januari 2002 gelden de VAR-wuo en de VAR-dga van de Belastingdienst als zelfstandigheidsverklaring voor de socialeverzekeringswetgeving.
     Een zelfstandigheidsverklaring heeft de volgende rechtsgevolgen:
1. De opdrachtnemer wordt niet als werknemer verzekerd, voor zover hij geen arbeid in een privaatrechtelijke dienstbetrekking verricht;
2. De opdrachtgever is in beginsel gevrijwaard van premieheffing, ook  blz. 2  als achteraf blijkt dat hij tijdens de looptijd van de zelfstandigheidsverklaring een dienstbetrekking met de opdrachtnemer is aangegaan. De premieheffing vindt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.