Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZFW  IN  VERBAND  MET  INVOERING  NO-CLAIMTERUGGAAF

Versie 23 december 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 483.
Handelingen II 2004-2005, blz. 515-550, 600-610, 645-661, 704-706.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 483 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 508-526, 534-539, 550-558, 560-560.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 725, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat. Inwerkingtreding: 9 maart 2005 (Stb. 2005, 101).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te bevorderen dat de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet voor de kosten van ingevolge die wet aan hen verstrekte zorg wordt vergroot door te bepalen dat verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat, een no-claimteruggave ontvangen en dat verzekerden zich hierdoor bewust worden van die kosten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet wordt na artikel 18 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 18a.
-1. Indien een verzekerde in enig kalenderjaar geen of weinig gebruik heeft gemaakt van zorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, heeft hij jegens het ziekenfonds waarbij hij ingeschreven was aanspraak op een uitkering. Voor de toepassing van dit artikel worden een vergoeding als bedoeld in artikel 10 en een uitkering als bedoeld in artikel 11 gelijkgesteld aan het gebruik maken van zorg waarop aanspraak bestaat.
[MvT]
-2. Het bedrag van de uitkering voor de verzekerde die geen gebruik heeft gemaakt van zorg wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Indien de ten laste van de ziekenfondsverzekering komende kosten van zorg waarvan een verzekerde gebruik heeft gemaakt lager zijn dan het in de eerste volzin bedoelde bedrag, is de uitkering voor de verzekerde gelijk aan het verschil tussen dat bedrag en de kosten van de zorg.
[MvT]
-3. Voor de toepassing van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x