blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 483

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1.1 Inleiding
1.2 No-claimterugaveregeling
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

1.1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel ¹ strekt ertoe de Ziekenfondswet (Zfw) te wijzigen teneinde te regelen dat verzekerden van 18 jaar of ouder na afloop van een kalenderjaar een uitkering, verder te noemen no-claimteruggaaf, ontvangen indien zij in dat jaar geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop op grond van de Zfw aanspraak bestaat.
     In het Hoofdlijnenakkoord ² is sprake van invoering van een eigen risico in de Zfw per 1 januari 2005. De regering acht het wenselijk om de eigen verantwoordelijkheid van de burger te bevorderen en de collectieve verantwoordelijkheid te doen afnemen. In het Hoofdlijnenakkoord wordt een maximum per verzekerde van €|200,- genoemd; daarmee wordt een financieringsverschuiving van €|1,1 miljard beoogd. In het overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de regering ervoor gekozen het maximum per 1 januari 2005 in principe te verhogen met €|50,-, zodat dit leidt tot een structurele dekking van €|210,- miljoen als compensatie voor het niet doorgaan van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen per 1 januari 2004.³ In samenhang met de herberekening van de opbrengst van de effecten van de no-claimteruggaveregeling door het Centraal Planbureau leidt een verhoging van het maximum tot €|250,- per verzekerde tot een structurele dekking van €|410 miljoen. Dit is een meevaller van €|200 miljoen. De regering heeft gezien de budgettaire tegenvallers in de zorg ervoor gekozen deze meevaller in te zetten ter dekking van de budgettaire tegenvallers in de zorg en het maximum niet te verlagen tot €|225.
     De regering geeft met de invoering van de no-claimteruggaveregeling invulling aan het Hoofdlijnenakkoord doordat de beoogde financieringsverschuiving wordt bereikt.

1. Het advies van Actal is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.
2. Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19.
3. Kamerstukken II 2003-2004, 29 200, nr. 52.

     Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid is noodzakelijk omdat Nederland net als vrijwel alle andere westerse landen wordt geconfronteerd met snel toenemende kosten van gezondheidszorg als gevolg van de vergrijzing en technologische en maatschappelijke trends. Nederland kent de laatste jaren ook internationaal vergeleken een zeer hoge groei in de uitgaven.

      blz. 2  De extreme stijging van de uitgaven gedurende de laatste jaren komt niet uit de lucht vallen. Ze is grotendeels het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.