Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WWB  IN  VERBAND  MET  TEGEMOETKOMING  AOW-ERS

Versie 23 december 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2004-2005, 29 850.
Handelingen II 2004-2005, blz. 1795-1801, 1852-1852.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 850 (A, B).
Handelingen I 2004-2005, blz. 507-508.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 733, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiŽle tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 734).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand te wijzigen in verband met de financiŽle tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet met ingang van het kalenderjaar 2005 recht hebben, alsmede in verband met enige aspecten betreffende de financieringssystematiek van die wet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 31, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x