blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 727

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Evaluatie Raad voor werk en inkomen
3 De Raad voor werk en inkomen nieuwe stijl
4 Overgangsrecht
5x Inwerkingtreding
 

 

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel regelt een wijziging van de taken van de Raad voor werk en inkomen (hierna: RWI). De wetswijziging vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19). Het wetsvoorstel is de uitwerking van de besluitvorming van het kabinet inzake de RWI en de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) aan de Tweede Kamer van 29 april 2004 (Kamerstukken II 2003-2004, 26 448, nr. 137).

     In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de adviestaken van de RWI naar de Sociaal-Economische Raad (SER) over zullen gaan en dat de RWI-subsidieregelingen zullen worden afgeschaft. Bij deze wetswijziging is het evaluatieonderzoek RWI betrokken.

     De RWI is ingesteld bij de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en functioneert sinds 1 januari 2002. De RWI bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gemeenten en heeft onder meer tot taak om overleg te voeren met de minister over voorstellen van de RWI op het gehele terrein van werk en inkomen.

 

2. Evaluatie Raad voor werk en inkomen


     Bij brief van 29 september 2003 (Kamerstukken II 2003-2004, 26 448, nr. 86) is het voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord nader uitgewerkt en is aangegeven dat een evaluatieonderzoek naar de overlegtaken van de RWI zal worden uitgevoerd. In het kabinetsstandpunt van 29 april 2004 zijn de bevindingen uit het evaluatierapport en de conclusies van het kabinet nader toegelicht.
     Uit het evaluatierapport komt naar voren dat de RWI zijn wettelijke taken in hoge mate heeft uitgevoerd. Advisering over arbeidsmarkt, re├»ntegratiemarkt en werk en inkomen wordt gezien als de kerntaak van de RWI. De meerwaarde is vooral gekoppeld aan de tripartiete samenstelling (werkgevers, werknemers en gemeenten) en aan de praktijkgerichte invalshoek van de uitgebrachte adviezen. Als belangrijkste aandachtspunten worden in het evaluatierapport genoemd: een periodieke toets op doelmatigheid  blz. 2  en het verder voorkomen van doublures. Ook dient het ritme van het beleidskader te worden bezien, omdat een jaarlijks beleidskader de beleids- en uitvoeringscyclus erg onder druk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.