Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  HERZIENING  OVEREENKOMSTENSTELSEL  ZORG

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2002-2003, 28 994

Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektenkostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Aanleiding tot het wetsvoorstel
2.1 Van aanbod- naar vraaggericht
2.2 Gebrek aan dynamiek in het stelsel
2.3 Spanning tussen het overeenkomstenstelsel en het mededingingsrecht
3 De maatregelen
a Het afschaffen van de uitkomst van overleg en de modelovereenkomst
b Het opheffen van de contracteerplicht
c Het wegnemen van belemmeringen voor hulp in het buitenland
4 De uitvoeringstoetsen
4.1 Bevindingen van het CVZ
4.2 Bevindingen van het CTG
4.3 Bevindingen van het CBZ
4.4 Bevindingen van het CSZ
4.5 Bevindingen van het CTZ
5 Waarborging van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg
6 Toezicht
xArtikelsgewijs
xxv Artikelen I t/m X
 

 

 

Algemeen  deel

 

1. Inleiding


     De verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben aanspraak op zorg in natura. Zij ontvangen geen geldelijke vergoeding voor genoten of te genieten zorg, maar hebben van hun zorgverzekeraar recht op zorgverlening door een hulpverlener of instelling waarmee door het ziekenfonds of het uitvoeringsorgaan AWBZ (verder ook wel: verzekeraar) een overeenkomst is gesloten. In die overeenkomsten leggen verzekeraars en zorgaanbieders afspraken vast over onder meer de inhoud, de kwaliteit, het volume en de prijs van de zorg die aan de verzekerden wordt verleend. Die overeenkomsten zijn de neerslag van hetgeen de verzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden wenst in te kopen. De aanpassing van het overeenkomstenstelsel als gevolg van dit wetsvoorstel past in de overgang van een stelsel van centrale aanbodsturing - waarbij de inrichting en de omvang van de zorg door de wetgever worden bepaald - naar een decentraal vraaggericht stelsel, waarbij de feitelijke omvang en inrichting van de zorg, onder door de overheid te stellen randvoorwaarden, worden bepaald door de bij de zorgverlening direct betrokken partijen.
     De redenen voor dit wetsvoorstel zijn de volgende. De maatregelen zijn nodig ter versterking van de regierol van de verzekeraars in het kader van de beleidsontwikkeling in de gezondheidszorg, die als vraaggericht omschreven wordt, maar ook vanwege het gebrek aan dynamiek in het overeenkomstenstelsel als gevolg van verplichte landelijke overeenkomsten. Hierna worden in hoofdstuk 2 de redenen nader toegelicht.

     In hoofdlijn worden met dit wetsvoorstel de volgende maatregelen genomen:
• het afschaffen van de landelijke geldende uitkomsten van overleg en modelovereenkomsten in de Zfw en de AWBZ;
• het faciliteren van de contracteervrijheid voor verzekeraars en zorginstellingen, door te regelen dat de contracteerplicht en de omgekeerde contracteerplicht voor bij of krachtens AMvB te bepalen vormen van zorg en categorieën zorginstellingen afgeschaft kunnen worden;
rblz.|2| dit is van belang voor de introductie van outputfinanciering via bijvoorbeeld vrij onderhandelbare "diagnose-behandelingcombinaties" (DBC’s);
• het wegnemen van (formele) belemmeringen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x