blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 27 826

Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten

 

 

Nr.r5 NOTA  NAAR  AANLEIDING  VAN  HET  VERSLAG

 

 

Ontvangen 20 februari 2004

 

     Naar aanleiding van het verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid merken wij op dat de beantwoording van het verslag enige tijd op zich heeft laten wachten, omdat naar aanleiding van de opmerkingen in het verslag het voorstel is heroverwogen en hierover advies is gevraagd aan de Commissie gelijke behandeling (CGB). Vervolgens is een ingrijpende wijziging van het voorstel voorbereid. Bij de beantwoording van de gestelde vragen en de reacties op de gemaakte opmerkingen zal hier nader op worden ingegaan.

     De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom de Minister van Justitie de eerste ondertekenaar is en niet de (voormalige) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
     De Minister van Justitie is de eerste ondertekenaar van dit wetsvoorstel aangezien het uitsluitend een wijziging betrof van titel 7.10 BW [Burgerlijk Wetboek, red.], dat een onderdeel is van de algemene wetboeken waarvoor hij verantwoordelijk is. De (voormalige) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tweede ondertekenaar, omdat het onderhavige wetsvoorstel betrekking heeft op een beleidsterrein waarvoor zij verantwoordelijk was en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid thans verantwoordelijk is.

     De leden van de PvdA-fractie wensten een overzicht van het aantal gevallen van ziekte ingevolge zwangerschap direct voorafgaand aan en tijdens het zwangerschapsverlof in de afgelopen jaren en wat de ontwikkeling is van het gebruik van het ZW-vangnet bij zwangerschap.
     Het is niet gemakkelijk hier inzicht in te verschaffen, enerzijds omdat tot voor kort ziekte vanwege zwangerschap niet apart werd geregistreerd en anderzijds vanwege recente wijziging in de regelgeving. Tot voor kort kregen vrouwen een uitkering uit het ZW-vangnet voor zowel het zwangerschaps- en bevallingsverlof als voor ziekte vanwege zwangerschap en bevalling. In de statistieken van het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] werd geen onderscheid gemaakt tussen beide redenen voor een uitkering. Er kan daarom ook geen onderscheid worden gemaakt tussen uitkeringen in verband met zwangerschap voorafgaand en na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.
     In 2001 werden ruim 124 000 uitkeringen toegekend vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof en vanwege ziekte als gevolg van  blz. 2  zwangerschap en bevalling. Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen per dag bedroeg circa 51 100. Vanaf 1 december 2001 valt het zwangerschaps- en bevallingsverlof onder de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.