Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  EXTERN  KLACHTRECHT

Versie 3 februari 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 28 747.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5761-5765, 5905-5905.
Kamerstukken I 2003-2004, 2004-2005, 28 747 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2004-2005, blz. 631-632.

 
MEMORIE VAN TOELICHTING

 
 

 

WET van 3 februari 2005, Stb. 2005, 71, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht). Inwerkingtreding: 15 maart 2005 onderscheidenlijk 1 januari 2006 (Stb. 2005, 116).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het, gelet op de artikelen 78a, derde lid, en 107, tweede lid, van de Grondwet, wenselijk is de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met bepalingen inzake de behandeling van klachten door een ombudsman, alsmede dat het wenselijk is te voorzien in een landelijk dekkend stelsel van externe klachtvoorzieningen en in verband daarmee wijzigingen aan te brengen in de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 1:1, tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b;.
B.
[MvT]
Na het opschrift van hoofdstuk 9 wordt ingevoegd: TITEL 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan.
C.
[MvT]
De afdelingen 9.1, 9.2 en 9.3 worden vernummerd tot afdelingen 9.1.1, 9.1.2 onderscheidenlijk 9.1.3.
D.
[MvT]
Artikel 9:8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;
2. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Artikel 9:12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Da.
In artikel 9:11, eerste lid, wordt "afdeling 9.3" vervangen door: afdeling 9.1.3.
E.
[MvT]
Artikel 9:12 komt te luiden:
Art. 9:12.
-1. Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
-2. Bij de kennisgeving wordt vermeld bij welke ombudsman en binnen welke termijn de klager vervolgens een verzoekschrift kan indienen.
Ea.
In artikel 9:13 wordt "afdeling 9.2" vervangen door: afdeling 9.1.2.
F.
[MvT]
Na titel 9.1 wordt een titel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x