blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 747

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Totstandkoming van het wetsvoorstel
1.2 Inhoud van het wetsvoorstel
1.3 Opbouw van de memorie van toelichting
2 Motieven voor het wetsvoorstel
2.1 Algemeen
2.2 Nut van extern klachtrecht
2.3 Stand van zaken extern klachtrecht
2.4 Noodzaak tot opvullen van leemtes; systematiek van het wetsvoorstel
3 Eisen aan externe klachtvoorzieningen
3.1 Achtergrond
3.2 Welke eisen kunnen worden gesteld?
3.3 Zijn alle eisen "beslissend"?
4 Inpassing in de Algemene wet bestuursrecht
4.1 Structuur
4.2 Terminologie
4.3 Naamsbescherming van de (Nationale) ombudsman
4.4 Voorwerp van onderzoek
4.5 Bevoegdheid
4.6 Procedure
4.7 Motiveringsplicht van het oordeel
5 Consequenties van de regeling van het extern klachtrecht in de Awb voor de Wet Nationale ombudsman
5.1 Algemeen
5.2 Overgangsbepalingen
6 Regeling voor de decentrale overheden
6.1 Algemeen
6.2 Institutionele bepalingen
7 Overige onderwerpen
7.1 Bestuurslasten
7.2 Inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met de invoering van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de regels vastgelegd voor de interne behandeling van klachten (in dit wetsvoorstel wordt dit titel 9.1). Naast het recht op een behoorlijke klachtbehandeling door het bestuursorgaan zelf heeft de burger ook recht op een onafhankelijke, externe behandeling van klachten over gedragingen van bestuursorganen. Met betrekking tot gedragingen van bestuursorganen van het Rijk is daarvoor de Nationale ombudsman in het leven geroepen. Daarnaast zijn de bestuursorganen van de provincies, de waterschappen en een aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op hun verzoek onder de competentie van de Nationale ombudsman gebracht. Dit wetsvoorstel voorziet in een eenvormige regeling voor de externe klachtbehandeling en een landelijk dekkend stelsel van onafhankelijke klachtinstanties.

 

1.1. Totstandkoming van het wetsvoorstel


     In maart 2001 heeft de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht een voorontwerp uitgebracht inzake een regeling van het extern klachtrecht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiermee heeft de Commissie voldaan aan het verzoek, gedaan begin 1998 door de toenmalige Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, om advies uit te brengen over een regeling van de eisen die aan een externe klachtvoorziening gesteld kunnen worden. In het voorontwerp zijn tevens bepalingen opgenomen ter wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

     Na aanbieding van het voorontwerp aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie is het voorontwerp voor commentaar toegestuurd aan een aantal organisaties, die tot  blz. 2  1 juli 2001 gelegenheid hadden hun opmerkingen aan de ministers kenbaar te maken. Wij hebben de volgende commentaren ontvangen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.