Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 760.
Handelingen II 2004-2005, blz. 1713-1735, 1814-1844, 1852-1856.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 760 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2004-2005, blz. 688-742, 746-746.

 

 

WET van 24 februari 2005, Stb. 2005, 115, houdende wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling). Inwerkingtreding 1 januari 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen om de arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen door middel van aanpassing van de fiscale behandeling van VUT- en prepensioenregelingen in samenhang met het bevorderen van de combinatie van arbeid en andere activiteiten door middel van een levensloopregeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI.
De Wet arbeid en zorg wordt met ingang van 1 januari 2006 als volgt gewijzigd:
Na hoofdstuk 6 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK 7. Levensloopregeling
Art. 7:1. Begrippen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.