blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 005

Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Maatregelen motie-Verburg
3 Vakantie-uitkering
4 Budgettaire en uitvoeringsaspecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Naar aanleiding van de motie-Verburg ¹ heeft het kabinet besloten enkele maatregelen te nemen om de koopkrachtontwikkeling van ouderen met een bescheiden inkomen te ondersteunen. Naast de maatregelen in dit wetsvoorstel zullen er twee maatregelen genomen worden bij ministeriële regeling vast te stellen door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hierbij om de verlaging van de AOW-premie met 0,1 procentpunt [vervallen tijdens de parlementaire behandeling, red.] en de verhoging van de AOW-tegemoetkoming met €|40,-. In het voorliggende wetsvoorstel zijn de maatregelen opgenomen die wetswijziging vereisen. Het gaat hierbij om de verhoging van het belastingtarief in de eerste en tweede schijf met 0,1 procentpunt en de verhoging van de inkomensgrens van de ouderenkortingen met €|50,-. Tevens wordt in dit wetsvoorstel een wijziging aangebracht in enkele socialezekerheidswetten op het beleidsterrein van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de juiste vaststelling van het vakantiegeld.

1. Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 XV, nr. 52.

 

2. Maatregelen motie-Verburg


    In de bovengenoemde motie-Verburg wordt het kabinet opgeroepen het gebruik van bijzondere bijstand en buitengewone uitgaven te bevorderen alsmede de ouderenkortingen met terugwerkende kracht tot 2003 te verzilveren. Met het onderhavige wetsvoorstel heeft het kabinet invulling  blz. 2  gegeven aan de wens van de Kamer voor een inkomensverbetering voor ouderen met een laag inkomen. Hierbij wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.