Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 28 171.
Handelingen II 2003-2004, blz. 3008-3020, 3971-3971, 4480-4485, 4657-4660, 4912-4912.
Kamerstukken I 2003-2004, 2004-2005, 28 171 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2004-2005, blz. 593-596.

 

 

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 195, tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen. Inwerkingtreding: 1 oktober 2005 (Stb. 2005, 473).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat in de Natuurbeschermingswet 1998 nadere wettelijke voorzieningen noodzakelijk zijn met het oog op de implementatie van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) en de artikelen 3, tweede lid, 6 en 7 van Richtlijn (EEG) nr. 92/43 van de Raad van Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht, onderdeel E, wordt de zinsnede "Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.