Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 29 814.
Handelingen II 2004-2005, blz. 2423-2429, 2520-2520.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 814 (A, B, C).
Handelingen I 2004-2005, blz. 942-943.

 

 

WET van 7 april 2005, Stb. 2005, 202, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen. Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (Stb. 2005, 298).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het omwille van een doelmatige organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid op ondernemingsniveau, alsmede ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie van 22 mei 2003, zaaknummer C-441/01, en van artikel 7 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEG L 183) het noodzakelijk is te komen tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In artikel 71a, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt "een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998" vervangen door: een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

 

Art. III.
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. de werkgever ter zake van de begeleiding van zijn zieke werknemers artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in acht neemt en een afschrift overlegt van de schriftelijke vastlegging, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van die wet.
2. In het negende lid en het tiende lid, onderdeel c, onder 2ยบ, wordt "een arbodienst" vervangen door: een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998.
B.
In de artikelen 75c en 75d, derde lid, wordt "de arbodienst van de eigenrisicodrager" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.