BESLUIT van 4 mei 2005, Stb. 2005, 257, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5, onderdeel D en H, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 april 2005, Directie Uitvoeringsbeleid, nr. UB/S/2005/29543;
     Gelet op artikel 52 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel 5, onderdeel D, voor zover het betreft artikel 30, eerste lid, onderdeel m en o, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en onderdeel H, voor zover het betreft artikel 34, eerste lid, onderdeel h en i, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.