blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 467

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen

1. Bij derde nota van wijziging (Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 8) is de financieringsregeling loopbaanonderbreking - en daarmee de financiering, c.q. uitkering, voor langdurend zorgverlof - komen te vervallen. De regering acht vooral werknemers zelf en hun werkgevers voor de financiering verantwoordelijk, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1.1 Achtergrond
1.2 Doelstellingen
1.3 Noodzaak
1.4 Vormgeving van het verlofrecht
1.4.1 Algemeen
1.4.2 Kring van rechthebbenden en hulpbehoevenden
1.4.3 Een geclausuleerd recht
1.4.4 Afwijkingsmogelijkheden
1.4.5 Duur en omvang van het verlof
1.4.6 Einde van het verlof
1.4.7 Verlof en betaling
1.5 Langdurend zorgverlof in relatie tot andere wetgeving
1.6 Budgettaire gevolgen en bedrijfseffecten
1.6.1 Budgettaire gevolgen voor de overheid
1.6.2 Bedrijfseffecten en administratieve lasten
1.7 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
1.7.1 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
1.7.2 Gevolgen voor de rechterlijke macht
xArtikelsgewijs
xxxxx Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

1.1. Achtergrond


     De mogelijkheid en wenselijkheid van een regeling voor langdurend zorgverlof kwamen reeds aan de orde in het regeerakkoord. In het regeerakkoord wordt gesteld dat een goed wettelijk verlofsysteem nodig is voor de "mantelzorg". Er zou een verkenning worden uitgevoerd naar de vraag "of, en zo ja, onder welke voorwaarden een wettelijk recht op betaald zorgverlof tot stand kan worden gebracht, rekening houdend met de belangen van de bedrijfsorganisatie, in het bijzonder het MKB [midden- en kleinbedrijf, red.]".¹
     Dit voornemen is vervolgens uitgewerkt in de nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg".² De definitieve invulling (ernst van zorgbehoefte, kring van zorgbehoevenden, duur en uitvoerbaarheid) zou geschieden op basis van de uitkomsten van de verkenning. Deze verkenning is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).³ Op basis hiervan heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de macro-economische effecten in beeld gebracht.

1. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10.
2. Kamerstukken II 1998-1999, 26 447, nr. 2.
3. J.M.Timmermans (red.) e.a. (2001), Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

     In het regeerakkoord is afgesproken dat de bestaande wettelijke verlofregelingen in één samenhangend wettelijk kader zullen worden opgenomen: de Wet arbeid en zorg. Per 1 december 2001 is deze wet in werking getreden. De Wet arbeid en zorg voorziet reeds in verschillende verlofmogelijkheden voor zorg in combinatie met betaald werk. In deze wet worden de verlofregelingen die de combinatie werken en zorgen voor werknemers moeten vergemakkelijken, gebundeld en uitgebreid. Deze wet biedt echter nog geen recht op langdurend zorgverlof. Het geheel van verlofregelingen in de Wet arbeid en zorg kan worden beschouwd als één verlofsysteem waaraan het sluitstuk - een langdurend zorgverlof - nog ontbreekt.

     Ook de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor een regeling voor langdurend zorgverlof, zoals blijkt uit de motie-Bussemaker c.s., ingediend bij de behandeling van het voorstel van Wet arbeid en zorg. Bij die gelegenheid is de regering verzocht bij een regeling voor langdurend zorgverlof rekening te houden met een aantal aspecten. Het moet bijvoorbeeld om een individueel verlofrecht gaan, het recht op verlof moet worden gekoppeld  blz. 2  aan het recht op betaling en het verlof moet flexibel en in deeltijd kunnen worden opgenomen.¹
     Het kabinet heeft gekozen voor een recht op een langdurend zorgverlof waarin naast het belang van de werknemer ook het belang van de werkgever nadrukkelijk een plaats heeft. Dit kabinetsstandpunt is bij brief van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.