Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 747.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4150-4152, 4164-4164.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 747 (A, B).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1010-1011.

 

 

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 275, tot wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet. Inwerkingtreding: 28 september 2005 (Stb. 2005, 461).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de waterkering te wijzigen in verband met de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing ervan en om op een aantal punten in de wet aanvullende voorzieningen te treffen, alsmede een aantal wetten in te trekken die nagenoeg zijn uitgewerkt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVI.
In onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet vervalt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.