Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 421.
Handelingen II 2004-2005, blz. 626-640, 792-806, 953-954.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 421 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1139-1139.

 

 

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 282, tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme  openbare voorbereidingsprocedure Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (Stb. 2005, 320).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bijzondere wetten aan te passen aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Ministerie van Justitie

 

Art. 1.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 3:10 (nieuw) wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:
-2. Tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald, is deze afdeling niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit.
B.
Artikel 6:13 komt te luiden:
Art. 6:13.
Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.
C.
In onderdeel E.3 van de bijlage wordt "81, 82, 84, eerste en zevende lid, 85, 88 juncto 81, 90, 92, 108" vervangen door: 80, 82, 84, eerste en zesde lid, 85, 88, 90, 92, 107.

 

 

HOOFDSTUK  9

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Art. 1.
Artikel 33, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.