Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 507.
Handelingen II 2003-2004, blz. 6288-6306, 6384-6397; 2004-2005, blz. 285-286.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 507 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1068-1069.

 

 

WET van 12 mei 2005, Stb. 2005, 339, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 677).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen voor de financiële dienstverlening;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 114.
In artikel 49, onderdeel a, onder 1º, van de Wet werk en bijstand wordt "Wet op het consumentenkrediet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.