MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 623, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3131-3143
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3217
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 623, A (herdruk) (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 623, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 623, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 623, D (motie-Hamel c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 623, E (motie-Swenker c.s.)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1183-1263
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1301-1304

 

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 347, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten). Inwerkingtreding: 13 juli 2005 (Stb. 2005, 348), zie artikel V.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen met betrekking tot de doelmatige uitvoering en de bestrijding en het tegengaan van fraude in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet, alsmede enige wijzigingen in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en in de Ziekenfondswet aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:
A.
Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 10a.
-1. Degene die als verzekerde zijn aanspraak op een bij ministeriële regeling aangewezen vorm van zorg geldend wil maken, verstrekt aan de persoon of instelling tot wie onderscheidenlijk welke hij zich wendt voor het ontvangen van de desbetreffende zorg, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht of een ander bij ministeriële regeling aan te wijzen document ter inzage waarmee zijn identiteit kan worden vastgesteld. Indien het identiteitsbewijs niet onmiddellijk ter inzage kan worden verstrekt, kan de persoon of instelling bepalen dat uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen aan deze verplichting wordt voldaan.
-2. De persoon of instelling die de in het eerste lid bedoelde zorg verleent, stelt de identiteit van degene aan wie deze zorg wordt verleend vast aan de hand van het ter inzage verstrekte document.
B.¹
In artikel 42, vierde lid, wordt na de zinsnede "dient een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid in ieder geval in te houden" een zinsnede ingevoegd, luidende: een bepaling betreffende de verplichting als bedoeld in artikel 10a, tweede lid,.
C. [MvT]
In artikel 65d wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.