Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  FRAUDEBESTRIJDING  ZORGVERZEKERINGSWETTEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2003-2004, 29 623

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
0 Inleiding
1 Fraude met zorgpassen door verzekerden
2 Invoering van het sofinummer in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998
3 De elektronische uitwisseling van gegevens in de Ziekenfondswet
4 Overige wijzigingen in de Wtz
5 Overige wijzigingen in de Zfw
6 FinanciŽle gevolgen van het wetsvoorstel
7 Advisering door het College bescherming persoonsgegevens (CBP)
8 Advisering door het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

Inleiding


     In het Hoofdlijnenakkoord "Meedoen, meer werk, minder regels" van 16 mei 2003 is aangegeven dat fraude met harde hand dient te worden tegengegaan en bestreden. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt een ieder toe, maar mag worden doorbroken indien wetshandhaving en bestrijding van criminaliteit dat vereisen (Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19, blz. 10). In dat verband kondigt het kabinet onder meer aan dat belemmeringen in de informatie-uitwisseling die een effectieve aanpak van misbruik van de sociale zekerheid - waaronder de Zfw - verhinderen, zullen worden weggenomen. De beoogde maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, liggen in het verlengde van deze doelstellingen.

     Met het wetsvoorstel beoogt de regering maatregelen te treffen die dienen ter voorkoming van fraude bij de uitvoering van de socialeziektekostenverzekeringen. Fraude is een ruim begrip. In deze toelichting wordt het begrip fraude gehanteerd zoals dat is gedefinieerd in het rapport van de Universiteit Twente "Frauderisicoanalyse gezondheidszorg" van 28 maart 2003 (Kamerstukken II 2002-2003, 28 828, nr. 1, bijlage): "het bewust handelen of nalaten in strijd met wet- en regelgeving en/of het opzettelijk niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens, met het doel hierbij ten onrechte uitgaven voor verstrekkingen (daaronder begrepen verstrekkingen in natura) en/of uitgaven voor beheer ten laste van de voor zorg bestemde (particuliere en publieke) middelen te brengen, minder te betalen ten bate van die middelen of er extra inkomsten uit te ontvangen". Het voorkomen, tegengaan en bestraffen van misbruik van de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet worden gezien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het gaat immers om uitgaven in de publieke sector. Zorgaanbieders, de instellingen die zorg leveren, zorgverzekeraars, maar ook burgers zelf, hebben bij het voorkomen en tegengaan van fraude een eigen verantwoordelijkheid. Zorgverzekeraars hebben zelf ook al activiteiten ondernomen op dit terrein, zoals het uitwisselen van informatie en rblz.|2| het inventariseren van oplossingen in het kader van het fraudeplatform van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Om zorgaanbieders

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x