Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OP  DE  ZORGTOESLAG

Versie 16 juni 2005

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 762.
Handelingen II 2004-2005, blz. 2291-2322, 2323-2332, 2336-2365, 2506-2506, 2506-2507.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 762 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1183-1263, 1301-1304.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 369, houdende regels inzake de aanspraak op een financiŽle tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de premie voor een zorgverzekering in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormt, een financiŽle tegemoetkoming kunnen krijgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. 1.
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. zorgverzekering: de schadeverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet;
c. verzekerde: de persoon, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin hij 18 jaar wordt, met uitzondering van de verzekerde, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van die wet;
d. zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering;
e. drempelinkomen: 108% van het twaalfvoud van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag per maand, verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge artikel 3.2.3.1,Ļ tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en vermeerderd met de vergoeding ingevolge artikel 46, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet over dat loon;
f. de standaardpremie: het op grond van artikel 3 vastgestelde bedrag;
g. de normpremie: de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar.
-2. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de draagkracht.

1. Volgens de redactie dient "artikel 3.2.3.1" te worden vervangen door: artikel 25.

 

Art. 2.
-1. Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen; in dat geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x