blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 016

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Vervroegd inzetten van reïntegratieactiviteiten
3 De reïntegratieverplichting van overheidswerkgevers
4 De verlenging van de werkloosheidsuitkering bij noodzakelijke scholing
5 Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
6 Financiële gevolgen van dit wetsvoorstel
7 Administratieve lasten
8 Uitvoerings- en toezichtbaarheidstoets
9 Toezichtbaarheid volgens IWI
10 Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
xArtikelsgewijs
xxr Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

[Inleiding, red.]


     Met dit wetsvoorstel wordt in de Werkloosheidswet (hierna: WW) een zestal wijzigingen aangebracht alsmede een wijziging in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (hierna: Wet Rea), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (hierna: Wajong), de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) en de Wet kinderopvang.¹ Het betreft twee beleidsinhoudelijke voorstellen om te komen tot eenvoudige regelgeving en een effectieve en efficiënte inzet van reïntegratiemiddelen in de WW.

1. De wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (artikel VI van de wet) is ingevoegd tijdens de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel door de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 5), red.

     Een ander voorstel heeft betrekking op de personen die in het kader van de eenmalige herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid worden geconfronteerd met verlaging van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering en tijdens een werkloosheidsuitkering scholing gaan volgen. Daarnaast wordt met een wijziging van de Wet Rea de mogelijkheid aanvragen in te dienen voor plaatsings- en herplaatsingsbudgetten en pakketten op maat die betrekking hebben op de periode 1998-2002 ongedaan gemaakt. Tot slot wordt voorzien in de mogelijkheid om een subsidieregeling te treffen voor de scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen die in verband daarmee op bijzondere faciliteiten aangewezen zijn die in het reguliere beroepsonderwijs niet beschikbaar zijn.
     De beleidsinhoudelijke voorstellen passen in het streven van de regering om de taakverdeling tussen de overheid en de burgers te herijken, met als doel minder regelzucht en meer eigen verantwoordelijkheid. Dit kan enerzijds worden bewerkstelligd door de flexibiliteit bij de uitvoering te vergroten, anderzijds door de verantwoordelijkheden met betrekking tot reïntegratie bij andere partijen dan de overheid neer te leggen. De regering is van mening dat zowel werkgevers als werknemers gebaat zijn bij een zo snel mogelijk ingrijpen op het moment dat een werknemer met werkloosheid wordt bedreigd. Hierbij geldt een grote eigen verantwoordelijkheid op het moment dat iemand werkloos dreigt te worden.
     Om dit te bewerkstelligen, behelst de wijziging van artikel 72 WW een vereenvoudiging en verbetering van het nu geldende WW-experiment "preventieve inzet wachtgeldfondsen". Daarnaast wordt artikel 72a WW  blz. 2  zodanig gewijzigd dat de verantwoordelijkheid voor reïntegratie van ex-overheidswerknemers wordt neergelegd bij de overheidswerkgevers, die zodoende invloed kunnen uitoefenen op de werkloosheidsduur van die werknemers.
     De wijziging van artikel 76 WW beoogt het inkomen van personen die na herbeoordeling als gevolg van de eenmalige (WAO-)herbeoordelingsoperatie in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.