MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 090, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 090, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 090, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 090, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5134
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 090, A (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1453-1454

 

 

 

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 434, houdende technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen. Inwerkingtreding: 9 september 2005, zie artikel VII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van met name de arbeidsmarkt en de bijstand aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet arbeid vreemdelingen  [MvT]
De Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1, tweede lid, onderdeel a, wordt "een gedraging" vervangen door: een handelen of nalaten.
B. [MvT]
In artikel 19d wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:
-3. Onze Minister stelt beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de beboetbare feiten worden vastgesteld.

 

Art. II. Wet werk en inkomen kunstenaars  [MvT]
De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel d, en het vijfde lid wordt "een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 4º" vervangen door: een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º. [MvT]
2. Het zesde en het zevende lid vervallen. [MvT]
B. [MvT]
Artikel 46 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.