Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 29 930.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5128-5128, 5129-5131, 5195-5196.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 930 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1585-1592, 1605-1614.

 

 

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 481, tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 562).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Meststoffenwet door bestuurlijke boetes en strafrecht gehandhaafde beperkingen te stellen aan de op of in de bodem gebrachte hoeveelheid stikstof en fosfaat in meststoffen ter voldoening aan onder meer Richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375) en mede met het oog op de doelstellingen van Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Aan onderdeel E van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.