Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 28 688.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4761-4761.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 688 (A).
Handelingen I 2003-2004, blz. 1670-1672, 1139-1140.

 

 

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 522, tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter). Inwerkingtreding: 16 juni 2006 (Stb. 2006, 268).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen in de Reconstructiewet concentratiegebieden aan de burgerlijke rechter op te dragen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.