Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 051.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4761-4761.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 051 (A).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1139-1140.

 

 

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 523, tot wijziging van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter). Inwerkingtreding: 16 juni 2006 (Stb. 2006, 268).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan bij herverkaveling in het kader van de Reconstructiewet concentratiegebieden op te dragen aan de burgerlijke rechter;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Indien het bij koninklijke boodschap van 27 november 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter) (Kamerstukken II 2002-2003, 28 688, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.